ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vydané společností ZviDom, s.r.o.

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto zásad se rozumí:

  1. Správcem“ společnost ZviDom, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 08706069, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 114858, adresa elektronické pošty: info@zvidom.cz.

  2. Subjektem údajů“ osoba, která Správci poskytuje své osobní údaje na níže uvedené účely, zejména návštěvník Internetového obchodu Správce nebo zákazník Správce.

  3. Internetových obchodem“ obchod provozovaný pod doménou eshop.azhospodyne.cz.

  4. Nařízením“ nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR);

  5. Zákonem“ zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona o zpracování osobních údajů připravovaného v době zveřejnění těchto zásad.

II. Zpracování osobních údajů pro účely vyřizování objednávek

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy založené objednávkou, kterou Subjekt údajů uskuteční v Internetovém obchodě Správce, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Správce, tj. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů obsahujících osobní údaje Subjektu údajů.

Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat přepravu zboží, zaúčtování daňových dokladů, webhostingové služby, správu těchto webových stránek nebo CRM systémů Správce.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Možnost nákupu v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

III. Zpracování osobních údajů pro účely zasílání newsletteru

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely zasílání informací o produktech, službách, novinkách a akcích (newsletter), a to jak svých vlastních informací tak i informací svých obchodních partnerů, jsou: emailová adresa.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je

  1. oprávněný zájem Správce spočívající v propagaci svého zboží poté, co Subjekt údajů uskuteční nákup v Internetovém obchodě Správce, kdy k zasílání newsletteru dochází v souladu ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti. Subjekt údajů má přitom možnost zrušit odběr newsletteru při uskutečnění objednávky a následně kdykoli po kliknutí na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce,

  2. souhlas Subjektu údajů, který není existujícím zákazníkem Správce, udělený ve smyslu § 5 odst. 5 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zasílání newsletteru Správce, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce, správu newsletterových kampaní, případně zpracovatel, který Správci poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Newsletter není primárně určen pro Subjekty údajů mladší 16 let.

IV. Zpracování osobních údajů pro účely registrace v Internetovém obchodě

Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává pro účely uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací ve smyslu obchodních podmínek Správce, jsou: jméno a příjmení, adresa, emailový a telefonický kontakt Subjektu údajů.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je výše uvedená smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o využívání služeb spojených s registrací v Internetovém obchodě, tedy po dobu trvání účelu jejich zpracování.

Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat webhostingové služby, správu těchto webových stránek, správu CRM systémů Správce.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

Možnost registrace v Internetovém obchodě není primárně určena pro Subjekty údajů mladší 16 let.

V. Používání souborů cookies

Co jsou cookies a jak fungují?

Cookies jsou malé soubory, které do počítače, mobilu nebo tabletu Subjektu údajů posílají a ukládají webové stránky, které tento subjekt navštěvuje. Soubory cookies se ukládají do složky příslušného internetového prohlížeče, který při prohlížení webových stránek Subjekt údajů používá. Při opakované návštěvě těchto webových stránek internetový prohlížeč Subjektu údajů znovu načte uložené soubory cookies a odešle je zpět webové stránce nebo prvku, který původní soubor cookie vytvořil. Tím je obvykle zajišťována správná funkčnost těchto webových stránek.

Jak soubory cookies používá Správce?

Správce používá cookies za účelem zajištění řádné funkčnosti těchto webových stránek (tzv. Essential cookies), soubory cookies pro analytické účely v zájmu neustálého zlepšování nastavení těchto webových stránek a dále soubory cookies pro účely zobrazování reklamy na zboží Správce po návštěvě jeho Internetového obchodu – v tom také spočívá oprávněný zájem provozovatele těchto stránek, který je právním základem zpracování cookies. Ukládání cookies, k jejichž zpracování je potřeba souhlas, může Subjekt údajů zakázat za pomoci nástroje pro nastavení cookies, který je Subjektu údajů kdykoliv dostupný ve spodní části Internetového obchodu. Pro cookies, u nichž se vyžaduje souhlas se zpracováním, platí informace uvedené v čl. III obdobně.

Jak je možné používání souborů cookies nastavit a zakázat?

Soubory cookies si může každý Subjekt údajů spravovat ve svém internetovém prohlížeči a také za pomoci nástroje dostupného ve spodní části Internetového obchodu. Různé internetové prohlížeče mají různé postupy pro zakázání nebo povolení souborů cookies, které se obvykle nacházejí v nabídce Možnosti nebo Nástroje. Přímo v internetovém prohlížeči tak má Subjekt údajů možnost spravovat cookies týkající se základních funkcí, zlepšování webové stránky, přizpůsobování a reklamy. Zakázání souborů cookies může však způsobit, že používání některých základních funkcí těchto webových stránek nebude možné.

Jak dlouho si Správce ponechává získané informace?

To, jak dlouho si získaná data Správce ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu session cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies, včetně lokálně přístupných objektů, mohou mít platnost i několik měsíců. Data, která Správce zpracovává na základě souborů cookies, jsou anonymní a nejsou spojovány s žádnou konkrétní osobou.

VI. Používání IP adresy a jiných nástrojů

Na těchto webových stránkách mohou být umístěny nástroje 3. stran, které využívají IP adresu Subjektu údajů a / nebo soubory cookies a které

  • Správce použije za účelem oslovení Subjektu údajů s nabídkou jeho produktů a služeb poté, co Subjekt údajů opustí tyto webové stránky, a to na základě oprávněného zájmu Správce, který spočívá v prodeji produktů a služeb, o které Subjekt údajů projevil zájem při návštěvě jeho webových stránek. Takovým nástrojem může být např. Facebook plugin, který Subjekt údajů spojí s jeho profilem na sociální síti Facebook, přičemž bližší informace o jeho používání jsou uvedeny na stránkách: https://www.facebook.com/about/privacy/;

  • Správce použije za účelem měření návštěvnosti a používání jeho webových stránek, a to na základě oprávněného zájmu Správce, který spočívá v neustálém zlepšování těchto webových stránek. Takovým nástrojem může být například Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, které umožňují analýzu způsobu používání těchto webových stránek, přičemž bližší informace o jejich používání jsou uvedeny na stránkách: https://policies.google.com/privacy.

Údaje, které Správce získává za pomoci výše uvedených nástrojů, jsou zcela anonymní (např. tzv. maskované IP adresy). Přesto však Správce připomíná, že Subjekt údajů může uplatňovat práva dle čl. III. těchto zásad.

Dokument „Zásady ochrany osobních údajů“ ve formátu pdf ke stažení  zde.