VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané společností ZviDom, s.r.o.

I. Vymezení pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:

Prodávajícím“ společnost  ZviDom, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 08706069, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 114858, adresa elektronické pošty: info@zvidom.cz. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy podle těchto obchodních podmínek jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupujícím“ osoba, která má zájem uzavřít s Prodávajícím nebo s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu prostřednictvím internetových stránek eshop.azhospodyne.cz.

Spotřebitelem“ Kupující, který při uzavření a plnění kupní smlouvy jedná s Prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Podnikatelem“ Kupující, který jedná s Prodávajícím v rámci vykonávání výdělečné činnosti na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Smluvními stranami“ Prodávající a Kupující.

Smlouvou“ kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetových stránek eshop.azhospodyne.cz.

Internetových obchodem“ obchod provozovaný pod doménou eshop.azhospodyne.cz.

II. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání Smluv, jejichž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím, s využitím prostředků komunikace na dálku v Internetovém obchodě, a jsou nedílnou součástí takto uzavřené Smlouvy.

Nestanoví-li písemné ujednání mezi Smluvními stranami jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím tyto obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem (dále jen „Rozhodné právo“). V případě, že Kupující je Spotřebitelem a některé z jeho práv a povinností ve smyslu těchto obchodních podmínek a Rozhodného práva jsou právním řádem země, ve které má Spotřebitel svůj domicil, upraveny odchylně, použije se právní úprava, která je pro Spotřebitele příznivější.

III. Zboží

Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje informace o zboží určeném Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení jeho hlavních vlastností, ceny, možností platby, možností dopravy a dalších informací vztahujících se ke konkrétnímu zboží.

Kupní cena zboží v Internetovém obchodě je uvedena včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je u příslušného zboží uvedena v Internetovém obchodě.

Pokud jsou u zboží na Internetových stránkách uvedeny dvě částky, z nichž jedna částka je přeškrtnutá, má přeškrtnutá částka pouze informativní charakter a kupní cenou je částka nižší, která není přeškrtnutá.

Veškeré informace týkající se zboží uvedené v Internetovém obchodě, např. popis zboží, jeho specifikace, fotografie atd., jsou informacemi dostupnými Prodávajícímu v době jejich uvedení, přičemž zboží se může ve skutečnosti určitým způsobem od těchto informací lišit, například v závislosti od zařízení, za pomoci kterého Kupující přistupuje do Internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo provést úpravy menšího rozsahu u popisu zboží za účelem uvedení popisu do souladu se skutečností.

Nabídky zboží umístěné v Internetovém obchodě jsou časově a množstevně omezené, tak jak je uvedeno v konkrétních případech u zboží v Internetovém obchodě nebo v rámci upoutávky týkající se marketingových akcí Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit u konkrétního zboží maximální počet nákupů, které může realizovat jednotlivý Kupující, a to z důvodu zajištění spravedlivé možnosti nákupu všem Kupujícím.

IV. Informace před uzavřením Smlouvy a postup uzavření Smlouvy

Před uzavřením Smlouvy sděluje Prodávající Spotřebiteli následující informace:

možné způsoby platby jsou uvedeny v čl. VI. těchto obchodních podmínek a způsob dodání zboží je uveden v čl. V. těchto obchodních podmínek,

pro dodání zboží platí pouze ta omezení, která jsou uvedena v čl. III. těchto obchodních podmínek,

výše nákladů na dodání zboží je uvedena v čl. V. těchto obchodních podmínek,

údaje o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. VIII. těchto obchodních podmínek,

Smlouva není uzavírána na dobu neurčitou, jejím předmětem není opakované plnění, ani není smlouvou podle ustanovení § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

Spotřebitel není povinen zaplatit před uzavřením Smlouvy žádnou zálohu ani jinou obdobnou platbu; Tím není dotčena možnost Kupujícího zvolit pro zaplacení kupní ceny a nákladů na dopravu platbu platební kartou on-line nebo bezhotovostním převodem podle čl. VI. těchto obchodních podmínek,

náklady na použití prostředků komunikace na dálku, prostřednictvím kterých je uzavřena Smlouva, nese v plné výši Kupující, přičemž výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, jehož Kupující při uzavření Smlouvy využívá. Ze strany Prodávajícího nejsou účtovány žádné dodatečné poplatky za využití prostředků komunikace na dálku,

bližší informace o využití práva na odstoupení od Smlouvy a o formuláři pro odstoupení od Smlouvy jsou uvedeny v čl. VII. těchto obchodních podmínek,

v případě odstoupení od Smlouvy Spotřebitel nese náklady za vrácení zboží, tak jak je blíže uvedeno v čl. VII. těchto obchodních podmínek,

Spotřebitel se může v rámci mimosoudního vyřizování stížnosti obrátit na Prodávajícího prostřednictvím adresy: info@zvidom.cz a dále může podat stížnost proti postupu Prodávajícího k orgánu dohledu nebo státního dozoru, kterým je ve věcech ochrany spotřebitele Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a ve věcech ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Česká osobní inspekce je též subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, přičemž za tímto účelem může Spotřebitel využít on-line platformu na stránkách http://adr.coi.cz/ nebo na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Prodávající není ve vztahu ke Spotřebiteli ani k Registrovanému uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá v českém jazyce.

Tím, že Kupující odešle prostřednictvím Internetového obchodu objednávku, souhlasí s uzavřením Smlouvy distančním způsobem s využitím prostředků komunikace na dálku.

Technické kroky, které vedou k uzavření Smlouvy, jsou následující:

Po zadání adresy Internetového obchodu v internetovém prohlížeči se Kupujícímu zobrazí nabídka zboží a Kupující má možnost zvolit si konkrétní zboží.

Poté, co Kupující zvolí konkrétní zboží z nabídky Prodávajícího, zobrazí se detailní informace o tomto zboží.

Kupující vybere požadované množství a vloží zboží do elektronického nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. Elektronický nákupní košík je Kupujícímu přístupný kdykoliv po kliknutí na tlačítko znázorňující nákupní košík v horní části Internetového obchodu nebo kliknutím na tlačítko „Zobrazit košík“.

Po kliknutí na tlačítko znázorňující nákupní košík nebo na tlačítko „Zobrazit košík“ se Kupujícímu zobrazí přehled vybraného zboží obsahující pro každou položku vloženou do elektronického nákupního košíku označení zboží, zvolené množství, odhadovanou dobu dodání a cenu zboží a dále i celkovou cenu složenou ze součtu cen všech položek a ceny dopravy. Kupující má možnost v této chvíli ověřit obsah objednávky, a pokud chce některou z položek změnit či odstranit, má možnost vrátit se do Internetového obchodu. Pokud Kupující s obsahem objednávky souhlasí, po kliknutí na tlačítko „Přejít k pokladně“ se kupujícímu zobrazí možnosti dopravy a platby.

Pokud Kupující souhlasí s obsahem objednávky, vyplní své jméno a příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Kupující je povinen vyplnit údaje, které jsou v tomto formuláři označeny symbolem hvězdičky. Bez vyplnění těchto údajů není možné objednávku odeslat. Zároveň Kupující potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou z tohoto místa přístupné kliknutím na odkaz „obchodní podmínky“, včetně oznámení před uzavřením Smlouvy uvedených v odst. 1 tohoto článku.

Pokud Kupující nepožaduje žádnou další změnu objednávky ani jím zadaných údajů, kliknutím na tlačítko „Objednat“, proces objednávky ukončí s vědomím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu za objednané zboží a náklady na jeho dodání. Údaje, které Kupující uvede v objednávce, považuje Prodávající za úplné a správné.

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím.

V případě, že Kupující uvede ve své objednávce jakoukoliv poznámku nebo požadavek, nestávají se taková poznámka ani požadavek součástí Smlouvy a jejich obsah není pro Prodávajícího závazný.

Prodávající zašle Kupujícímu bezodkladně po uzavření Smlouvy doklad o koupi a potvrzení o uzavření Smlouvy. Nedílnou součástí potvrzení o uzavření Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky Prodávajícího. Kupující souhlasí, aby mu bylo potvrzení o uzavření Smlouvy vystaveno a zasláno v elektronické podobě, čímž je nahrazena povinnost Prodávajícího poskytnout Kupujícímu potvrzení v listinné podobě. Pokud při automatickém zpracování objednávky Kupujícího dojde v elektronickém systému objednávek k chybě, která způsobí, že takto zaslané znění Smlouvy neodpovídá objednávce Kupujícího, Prodávající je povinen zaslat Kupujícímu opravný e-mail potvrzující správné znění Smlouvy s upozorněním, že jde o opravené znění Smlouvy a že předchozí Smlouva je neplatná, neboť došlo k chybě v elektronickém systému.

Prodávající ukládá uzavřené Smlouvy a doručené objednávky v elektronické podobě a uchovává je po dobu stanovenou zákonem. Prodávající neumožňuje přístup k archivovaným Smlouvám žádné další osobě. Prodávající umožní Spotřebiteli přístup ke Smlouvě, kterou s Prodávajícím uzavřel, pokud o to Spotřebitel požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu info@zvidom.cz. V takovém e-mailu musí Spotřebitel požadovanou Smlouvu jednoznačně identifikovat, a to alespoň datem jejího uzavření, předmětem koupě a číslem příslušné objednávky.

V případě, že se konkrétní zboží, které je předmětem Smlouvy, již nevyrábí, nedodává, není na skladě nebo u kterého došlo k náhodnému poškození během přípravy na odeslání, má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit (tedy stornovat objednávku), a to do 7 dnů od jejího uzavření. O této skutečnosti bude Kupující bezodkladně informován. Pokud již Kupující zaplatil cenu za konkrétní zboží nebo její část, bude mu tato částka vrácena.

Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

V. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Zboží je doručováno na adresu, kterou Kupující uvedl jako dodací adresu při vyplňování objednávky.

Vyzvednutí zboží osobně v sídle Prodávajícího nebo v některé z jeho provozoven není možné. Prodávající nicméně umožňuje převzetí zboží u Prodávajícím pověřené osoby na adrese 24. dubna 144, 664 43 Želešice, a to po předchozí domluvě Smluvních stran.

Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravce uvedeného v objednávce. Prodávající neumožňuje dodání zboží prostřednictvím jiného přepravce.

Náklady na dodání zboží tvoří pouze cena dopravy a případná cena za dobírku. Náklady na dodání zboží platí Kupující.

Pokud není dodací doba uvedená při konkrétním zboží, platí, že Prodávající je povinen dodat objednané zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud si Kupující objedná zboží s různou dodací dobou v rámci jedné objednávky, je dodací dobou nejdelší z nich.

Kupující je srozuměn s tím, že ve výjimečných případech může dojít k prodloužení dodací doby z důvodu zpoždění vzniklého z nepředvídatelných důvodů, které Prodávající nemohl ovlivnit.

O odeslání zboží informuje Prodávající Kupujícího e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávky.

Jakékoli dodatečné náklady na dopravu, které vzniknou na základě dodatečných požadavků Kupujícího poté, co Prodávající předal zboží k přepravě, například z důvodu následné změny místa dodání Kupujícím, je povinen platit Kupující. V případě, že Kupující nepřevezme zboží při doručení a požaduje opakované doručení, snáší náklady opakovaného doručení.

V případě bezdůvodného nepřevzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

Kupujícímu se doporučuje při přebírání zboží od přepravce prohlédnout stav zásilky a v případě známek jejího zjevného poškození (roztržený či deformovaný obal apod.) její převzetí odmítnout.

VI. Platební podmínky

Kupující může cenu zboží a náklady na jeho dodání zaplatit některým ze způsobů, které má na výběr v rámci nabídky Internetového obchodu před uskutečněním své objednávky, a to:

  • Převodem na bankovní účet Prodávajícího,
  • Dobírkou, tj. hotově při osobním převzetí zboží nebo za pomoci platby kartou, pokud takovou možnost platby nabízí Kupujícímu přepravce.

Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí s tím, že faktura, případně doklad nahrazující fakturu za objednané a zakoupené zboží, mu bude ze strany Prodávajícího poskytnuta výhradně v elektronické podobě, a to zasláním na emailovou adresu, kterou Kupující uvedl při své objednávce.

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku je Prodávající povinen tuto povinnost splnit do 48 hodin.

VII. Odstoupení od Smlouvy

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu kdykoli od okamžiku uzavření Smlouvy nejpozději do uplynutí lhůty čtrnácti dnů ode dne, kdy převezme zboží od přepravce, případně pokud je předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, do čtrnácti dnů ode dne, kdy od přepravce převezme poslední dodávku zboží.

Právo Spotřebitele odstoupit od Smlouvy nelze chápat jako právo na bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, především v případě prodeje zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy ještě předtím, než mu bude odesláno objednané zboží. V takovém případě se Spotřebitel vyhne placení nákladů na vrácení zboží Prodávajícímu, které jinak Spotřebitel nese.

Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel uskutečnit zasláním písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy na adresu sídla Prodávajícího, nebo zasláním tohoto oznámení na emailovou adresu info@zvidom.cz. Obsahem odstoupení musí být alespoň jméno a příjmení Spotřebitele, ulice, číslo domu, PSČ, město, datum uzavření Smlouvy, číslo objednávky, uvedení čísla bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení platby a rozsahu, ve kterém Spotřebitel od Smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít i formulář označený jako „Formulář pro odstoupení od smlouvy“, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

Náklady za vrácení zboží a jiné náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši Spotřebitel.

Prodávající vrátí Spotřebiteli veškeré peněžní prostředky, které mu Spotřebitel poskytl, tj. kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, a náklady na dodání zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že předmětem Smlouvy bylo více kusů zboží a Spotřebitel odstoupil od Smlouvy pouze ohledně některých z těchto kusů, Prodávající Spotřebiteli vrátí náklady na dodání pouze v tomto rozsahu, ne však náklady na dodání zbylých kusů zboží, ohledně kterých Spotřebitel od Smlouvy neodstoupil.

Prodávající není povinen vrátit kupní cenu zboží, ohledně kterého Spotřebitel odstoupil od Smlouvy, ani náklady na dodání zboží dříve, než mu Spotřebitel předá příslušné zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Poukázání případných slevových kupónů Spotřebiteli je jednostranným právním jednáním Prodávajícího. Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy ohledně zboží, na jehož úhradu použil zcela nebo zčásti slevový kupón, nemá nárok na proplacení slevového kupónu v penězích ani na jiné náhrady. Spotřebitel má právo vždy pouze na vrácení skutečně zaplacené kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

Spotřebitel bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, tj. dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od Smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím, které bylo předmětem Smlouvy, vrátit i s ním související poskytnuté dárky, včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou jejich hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši rovnající se obvyklé ceně dárků.

Pokud je hodnota vraceného zboží snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, může Prodávající uplatnit vůči Spotřebiteli právo na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou Spotřebiteli výše uvedené peněžní prostředky vráceny převodem na bankovní účet, který Spotřebitel oznámil Prodávajícímu, bez ohledu na to, jakým způsobem byly tyto prostředky uhrazeny při uzavření Smlouvy. Pokud tento způsob není možný, zejména z důvodu nesprávného čísla účtu poskytnutého Spotřebitelem, budou peněžní prostředky Spotřebiteli vráceny formou poštovní poukázky zaslané na adresu Spotřebitele.

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy dohodly, že právo na odstoupení od Smlouvy náleží také Prodávajícímu, a to za níže uvedených podmínek. V případě, že si Kupující zvolí způsob platby kupní ceny za objednané zboží na dobírku, je Prodávající oprávněn odstoupit Smlouvy, pokud Kupující nepřevezme objednané zboží řádně a včas, nebo pokud je objednané zboží vráceno zpět Prodávajícímu po neúspěšném pokusu o jeho dodání Kupujícímu. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího náhradu nákladů na přepravu, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s neúspěšným dodáním objednaného zboží.

V případě, že Kupující zvolí způsob platby kupní ceny platební kartou, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud neobdrží od Kupujícího úhradu kupní cenu za objednané zboží do jednoho dne ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že Kupující zvolí způsob platby bezhotovostním převodem, je Prodávající oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud neobdrží od Kupujícího úhradu kupní cenu za objednané zboží do sedmi dnů ode dne uzavření Smlouvy.

Za platné odstoupení Prodávajícího od Smlouvy se považuje odeslání písemného oznámení o odstoupení na e-mailovou adresu Kupujícího.

VIII. Práva z vadného plnění – reklamační řád

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že je zboží v okamžiku převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá za to, že zboží v době jeho převzetí Kupujícím má jakost a vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, případně chybí-li takové ujednání, vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné Prodávajícím, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad spotřebního zboží do dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vady zboží v prvních šesti měsících od převzetí, má se za to, že vady zboží existovaly již v okamžiku převzetí zboží, pokud Prodávající neprokáže, že zboží v okamžiku převzetí vady nemělo. Pokud vyjdou vady zboží najevo po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vady zboží v okamžiku převzetí zboží neexistovaly, neprokáže-li Kupující opak.

Kupujícímu se doporučuje zboží neprodleně po jeho dodání prohlédnout a přesvědčit se o jeho jakosti, vlastnostech a množství.

Pokud zboží nemá v okamžiku převzetí Kupujícím vlastnosti uvedené u odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek, Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, a v případě, že se vada týká jen součásti zboží, potom výměnu této součásti. Pokud to není možné, může Kupující odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud jde odstranit vadu bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Pokud Kupující nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad, může podle své volby od Smlouvy buď odstoupit, nebo požadovat dodání nového zboží nebo výměnu součásti.

Pokud Kupující neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží ani neodstoupí od Smlouvy, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu způsobilo značné obtíže.

Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, zvláště v případě, že pro tuto vadu byla Kupujícímu poskytnuta sleva, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Práva z vady může Kupující uplatnit u Prodávajícího zasláním reklamace a vadného zboží Prodávajícímu na adresu jeho sídla. Spolu s oznámením vady je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo zvolil. Svou volbu není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího dodatečně měnit. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Prodávající Kupujícímu na jeho žádost vydá písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

Prodávající Kupujícímu potvrdí písemně, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí datum a způsob vyřízení reklamace, případně vystaví potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Náklady na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu Prodávající Kupujícímu proplatí v případě, že reklamace byla oprávněná.

V případě, že bude reklamace vyřízena dodáním nového zboží, dochází okamžikem dodání nového zboží Kupujícímu k převodu vlastnického práva k vadnému zboží na Prodávajícího. V případě, že reklamace bude vyřízena poskytnutím přiměřené slevy Kupujícímu nebo Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí příslušné peněžní prostředky na bankovní účet Kupujícího, který je Kupující povinen mu pro tyto účely sdělit. Pokud tento způsob není možný, peněžní prostředky budou Spotřebiteli vráceny formou poštovní poukázky zaslané na adresu Spotřebitele. Výjimky mohou být v odůvodněných případech projednány se zákaznickou podporou Prodávajícího.

Na dárky a další bezplatně poskytnutá plnění, které jsou poskytována zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího vyplývající z vadného plnění.

IX. Registrace v Internetovém obchodě

Návštěvník Internetového obchodu má možnost registrovat se v Internetovém obchodě a stát se tak registrovaným uživatelem (dále jen „Registrovaný uživatel“).

Registrace v Internetovém obchodě je podmínkou uzavření bezúplatné smlouvy o poskytování služeb spojených s registrací, které spočívají ve vytvoření uživatelského účtu v Internetovém obchodě, v získání možnosti spravovat objednávky v prostředí on-line, v získání možnosti uskutečňovat budoucí nákupy bez nutnosti opakovaného zadávání kontaktních údajů a v získání možnosti sledovat historii nákupů, tj. služeb, které by bez registrace v Internetovém obchodě nebylo možné poskytnout. Registrovaný uživatel snáší jen cenu za použití prostředků dálkové komunikace, které použije při přístupu k Internetovému obchodu a registraci.

Případné komplikace při registraci v Internetovém obchodě nebo chyby spojené s uživatelským účtem může Registrovaný uživatel nahlásit Prodávajícímu, který však neodpovídá za to, že jeho systém, tedy i uživatelský účet, bude dostupný nepřetržitě, především z důvodů aktualizací a nutných oprav softwarového a hardwarového vybavení Prodávajícího.

Uživatelský účet Registrovaného uživatele je chráněn přihlašovací emailovou adresou a heslem, které si Registrovaný uživatel sám zvolí. Za zajištění přihlašovací emailové adresy a hesla před ztrátou a zneužitím odpovídá Registrovaný uživatel.

Registrovaný uživatel může svůj uživatelský účet v Internetovém obchodě kdykoliv a bez jakýchkoliv omezení zrušit, tj. odstoupit od smlouvy o poskytování výše uvedených služeb. Uživatelský účet může na žádost Registrovaného uživatele zrušit i Prodávající. Postupy a práva Registrovaného uživatele podle čl. VII. a VIII. těchto podmínek platí obdobně.

Prodávající může uživatelský účet Registrovaného uživatele zrušit, pokud Registrovaný uživatel tento účet déle než 1 rok nevyužívá nebo pokud Registrovaný uživatel hrubým způsobem poruší své povinnosti vyplývající z těchto podmínek.

X. Vztahy s Podnikateli

Pokud Podnikatel odmítne převzít zboží, které mu Prodávající v souladu se Smlouvou dodal, je Podnikatel okamžikem odmítnutí v prodlení s převzetím zboží a vzniká mu povinnost zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny zboží za každý den prodlení až do převzetí zboží. Smluvní pokutou ani jejím zaplacením není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s odmítnutím Podnikatele převzít zboží, zejména pak nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží zpět do skladu Prodávajícího a s uskladněním zboží.

V případě prodlení Podnikatele se zaplacením ceny zboží je Podnikatel povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit Prodávajícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení až do úplného zaplacení. Tím není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé Prodávajícímu prodlením Podnikatele.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu, zejména pokud Podnikatel v minulosti bezdůvodně odstoupil od dříve uzavřené Smlouvy, odmítl převzít zboží nebo jinak zneužil svých práv ve vztahu k Prodávajícímu, a to až do okamžiku doručení zboží Podnikateli. Pokud Podnikatel zaplatil cenu za zboží předem prostřednictvím platby platební kartou on-line, Prodávající je povinen vrátit mu takto zaplacenou cenu bez zbytečného odkladu na jeho bankovní účet.

Podnikatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetových stránkách Internetového obchodu a Kupujícímu je umožněna jejich archivace a reprodukce, a to zejména vytištěním příslušné internetové stránky, stažením a uložením souboru ve formátu Portable Document Format (pdf) nebo uložením souboru obsahující tyto obchodní podmínky, který Prodávající zašle Kupujícímu v příloze e-mailu potvrzujícího uzavření Smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změněné podmínky Prodávající zpřístupní na stránkách Internetového obchodu. Vůči Kupujícímu je účinné vždy to znění obchodních podmínek, které je přílohou e-mailu obsahujícího vyhotovení Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V případě, že některá část těchto obchodních podmínek bude neplatná nebo v rozporu s právním řádem České republiky, ostatní ustanovení zůstávají touto neplatností nedotčena.

Přílohou těchto obchodních podmínek je Formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2019.

ZviDom, s.r.o.

„Formulář pro odstoupení od smlouvy“ ve formátu pdf ke stažení  zde.

Dokument „Všeobecné obchodní podmínky“ ve formátu pdf ke stažení  zde.